Gazeta Wyborcza, lipiec 1997

Teraz Šwidnica?
WAÔBRZYSKIE. W K˘odzku deszcz, w Šwidnicy alarm
Wczoraj do po˘udnia ludzie w Kotlinie K˘odzkiej byli przeraťeni moťliwosci╔ nadejżcia drugiej fali. Okaza˘o siň jednak, ťe nad Nys╔ K˘odzk╔ sytuacja jest o wiele lepsza niť nad Bystrzyc╔, Šcinawk╔ i Pi˘awk╔.
Wczoraj o 11.30 w gminach po˘oťonych nad rzek╔ Bystrzyc╔, czyli w mieżcie i gminie G˘uszyca, mieżcie Jedlina i Šwidnica, oraz w gminach wiejskich: Walim, Šwidnica i Marcinowice og˘oszono alarm powodziowy. Bystrzyca zbiera siň w zbiorniku ŰLubach╝w˝ przed Šwidnic╔. Woda wp˘ywa˘a tam juť wczoraj po po˘udniu z prňdkożci╔ 40 metr╝w szeżciennych na sekundň, a wyp˘ywa˘a w tempie 20 metr╝w na sekundň.
Prezydent Šwidnicy Adam Markiewicz pojecha˘ po po˘udniu na tamň zbiornika. ╝ Zobaczy˘, zmierzy˘ i sprawdzi˘. Do okienek wylewowych na tamie brakuje 3 metry, wiňc p╝ki co nie ma zagroťenia ╝ dowiedzieliżmy siň w sekretariacie Markiewicza. ╝ Jeťeli pada┼ bňdzie ca˘y czas, najwczeżniej w sobotň rano woda zacznie siň wylewa┼ tymi okienkami.
Wtedy poziom wody w Bystrzycy raptownie siň podniesie i moťe zala┼ Šwidnicň. Jeszcze wczoraj ok. 14. poziom wody wynosi˘ 56 cm, podczas gdy stan alarmowy to 180 cm. Jednak na dziż (sobota) rano zwo˘ano posiedzenie Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego.
Wezbra˘y wody rzeki Šcinawki, kt╝ra p˘ynie z Polski do Czech i znowu do Polski. ╝ Pewnie u Czech╝w nabra˘a wody ╝ m╝wili nam straťacy. We wsi Gorzuch╝w o 14.00 poziom wody osi╔gn╔˘ 250 cm, przekraczaj╔c stan alarmowy o 90 cm. W T˘umaczowie do alarmu brakowa˘o 10 cm.
W Dzierťoniowie na rzece Pi˘awce o 11.00 rano poziom wody wynosi˘ 209 cm. Do stanu alarmowego zosta˘o ledwie p╝˘ metra.
W K˘odzku ok. 17.00 zacz╔˘ pada┼ intensywny deszcz. ╝ Ale na Nysie K˘odzkiej woda siň nie podnosi ╝ poinformowa˘a nas Ma˘gorzata Kwiatkowska, burmistrzyni K˘odzka. ╝ Poziom wody w Nysie K˘odzkiej wynosi teraz 138 cm, podczas gdy stan alarmowy to 240 cm.
W K˘odzku do nowej, ewentualnej fali powodzi przygotowali siň tym razem. Telewizja kablowa informuje, jak ludzie maj╔ siň zachowa┼ w razie niebezpiecze÷stwa, jak bňd╔ informowowani i jak maj╔ reagowa┼ na sygna˘y. W razie najwiňkszego zagroťenia zabrzmi trzyminutowy ci╔g˘y sygna˘ syreny. Na okr╔g˘o podawane s╔ przez lokalne media informacje o stanie wody w Nysie K˘odzkiej.
W Bystrzycy K˘odzkiej urz╔d miasta wydaje ludziom worki do umacniania wa˘╝w. ╝ Jesteżmy przygotowani do ewentualnej ewakuacji ludnożci. Prze┼wiczyliżmy to 10 dni temu.. podczas powodzi ╝ powiedzia˘ burmistrz Bogdan Krynicki, kt╝ry zapewni˘, ťe p╝ki co pracuj╔ normalni. ╝ Nasi mieszka÷cy sami czuwaj╔ i nie dadz╔ siň zaskoczy┼.
╝ Sam juť nie wiem, co mam robi┼ ╝ powiedzia˘ nam Henryk Korab, mieszaniec O˘drzychowic, jednej z najbardziej poszkodowanych podczas powodzi wsi w Kotlinie. ╝ Na razie troszkň pada. Jak bňdzie île, uciekniemy w g╝ry. Na razie ludzie, gdzie siň da, robi╔ umocnienia.
Jednak o 14.00 w │elaînie rzeka bia˘a osi╔gnň˘a stan alarmowy ╝ 140 cm.
BARD, EMOS, GP

« powrˇt do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo