Gazeta Wyborcza, sierpie˝ 1997

Najlepszy Mierosz╝w
WAÔBRZYCH. III Turniej Miast i Gmin Ksi╔ťa÷skich
Stadion wa˘brzyskiego OSiRÂu gożci˘ w niedzielne popo˘udnie reprezentacje miast i gmin zrzeszonych w Zwi╔zku Miast i Gmin Ksi╔ťa÷skich. W turnieju wziň˘o udzia˘ szeż┼ druťyn, najlepiej zaprezentowali siň mieroszowianie.
Zawodnicy z Czarnego Boru, G˘uszycy, Jedliny Zdroju, Mieroszowa, Szczawna Zdroju i Wa˘brzycha musieli wykaza┼ siň umiejňtnożci╔ grupowego skakania na skakance i krňceniem k╝˘ka hulaÂhop. Krzepa by˘a niezbňdna w konkurencji przeci╔gania liny, pojedynkach na dňtki samochodowe na r╝wnowaťni i wspinaczce na pal, a zrňcznoż┼ i dobra kondycja fizyczna przydawa˘a siň przy pokonaniu krňtej trasy rowerem g╝rskim, grze w koszyk╝wkň, siatkoÂnogň, pingÂponga czy ringo. Wňťszej specjalizacji wymaga˘a konkurencja picia piwa przez s˘omkň i konsumpcja p╔czk╝w na czas. Okaza˘o siň, ťe najwiňksi piwosze pochodz╔ z Czarnego Boru, cho┼ publicznoż┼ zdecydowanie faworyzowa˘a Wa˘brzych. Jednak prawdziwym rodzynkiem by˘ konkurs dojenia kozy przez w˘odarzy zrzeszonych gmin, w kt╝rym nie wy˘oniono zwyciňzcy ╝ wszyscy kozň wydoili.
Licznie przybyli kibice dopingowali swoje druťyny popijaj╔c ch˘odne piwo, zagryzaj╔c kie˘bask╔, kukurydz╔ i wat╔ cukrow╔. M˘odzi bawili siň przy scenie w rytmach szlagier╝w discoÂpolo prezentowanych przez zesp╝˘ z Mieroszowa, starsi skupiali siň wok╝˘ licznych stoisk politycznych, z kt╝rych przekonywali do siebie kandydaci na pos˘╝w i senator╝w.
W duchu sportowej walki najwiňcej punkt╝w zdoby˘ Mierosz╝w, wyprzedzaj╔c nieznacznie Jedlinň Zdr╝j i G˘uszycň. Poza podium, ale z r╝wnie dobrymi wynikami, znalaz˘y siň reprezentacje Wa˘brzycha, Czarnego Boru i Szczawna Zdroju.
Oko˘o 16.00 rozpoczň˘a siň aukcja obraz╝w i kreacji damskich. Zebrane pieni╔dze zostan╔ przekazane na rzecz powodzian, podobnie jak datki uzbierane do wielkiej puszki, zamontowanej przy scenie.
BARD

« powrˇt do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo