Gazeta Wyborcza, wrzesie˝ 1997

Komu dotacjň?
WAÔBRZYSKIE. Dobros╔siedzkie stosunki na koszt Unii

Nawet 50 tys ECU, czyli oko˘o 185 tys. z˘otych, mog╔ otrzyma┼ organizacje i instytucje prywatne i publiczne, kt╝re wyst╔pi╔ do Agencji Rozwoju Regionalnego w Wa˘brzychu o dotacjň w ramach promuj╔cego wsp╝˘pracň polsko-czesk╔ programu Unii Europejskiej ŰPhare-Credo".
- O dotacje mog╔ wyst╔pi┼ instytucje pozarz╔dowe, publiczne i prywatne, kt╝re nie s╔ nastawione na zysk (tzw. Űnon-profit"), ale chc╔ promowa┼ wsp╝˘pracň przygraniczn╔ - t˘umaczy Barbara Buryta z Agencji Rozwoju Regionalnego, koordynuj╔cej dzia˘ania programu. - Dotowane dzia˘ania musz╔ przynosi┼ korzyż┼ zar╝wno stronie polskiej, jak i czeskiej.
Trzyletni program UE obejmuje wojew╝dztwa: jeleniog╝rskie, wa˘brzyskie, opolskie, katowickie i bielsko-bialskie. Jego celem jest doskonalenie stosunk╝w dobros╔siedzkich, promowanie rozwoju gospodarczego i wsp╝˘pracy miňdzy regionami i spo˘ecznożciami przygranicznymi. - W tym roku, podczas rundy pilotaťowej rozwaťane bňd╔ jedynie wnioski o finansowanie projekt╝w studialno-edukacyjnych - wyjażnia Buryta. - Chodzi o wsp╝lne szkolenia, seminaria, targi czy warsztaty. W latach 1998 i 1999 program obejmie r╝wnieť projekty inwestycyjne.
Na dotacjň mog╔ liczy┼ projekty dotycz╔ce rozwoju gospodarczego lokalnej bazy ekonomicznej, wsp╝˘pracy spo˘eczno kulturalnej, wymiany dożwiadcze÷ w dziedzinie kszta˘cenia i szkolenia, ochrony żrodowiska, us˘ug komunalnych czy rozw╝j samorz╔d╝w lokalnych i regionalnych. Priorytety okreżli Regionalny Komitet Graniczny pod przewodnictwem wojewody wa˘brzyskiego Henryka Go˘ňbiewskiego. - Najwiňksze szanse maj╔ projekty d˘ugofalowe i cykliczne - zapowiada Barbara Buryta.
Decyzje komu i ile pieniňdzy zostanie przyznane zapadn╔ w Brukseli na pocz╔tku grudnia. Kaťdy wnioskodawca otrzyma pisemne zawiadomienie, jak i dlaczego rozpatrzono jego projekt.
Zainteresowane organizacje powinny zg˘asza┼ siň po formularze wniosk╝w do sekretariatu programu, mieszcz╔cego siň w Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Wysockiego 10 w Wa˘brzychu. Termin sk˘adania poda÷ up˘ywa 15 wrzeżnia o godz. 12.00. Szczeg╝˘owych informacji udziela ARR pod numerami telefonu (074) 43-49-10, (074) 43-49-11 i (074) 43-49-12.

Bart˘omiej Dwornik--> 6 wrzeżnia 1997

« powrˇt do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo