Gazeta Wyborcza, wrzesie˝ 1997

Kredyty na rozruch

Ministerstwo Gospodarki przeznaczy˘o pieni╔dze na poťyczki dla ma˘ych i żrednich przedsiňbiorstw z gmin poszkodowanych przez pow╝dî. Nieoprocentowany kredyt na wznowienie dzia˘alnożci mog╔ otrzyma┼ przedsiňbiorstwa, kt╝re w wyniku powodzi j╔ przerwa˘y. Jeťeli poťyczka zostanie wykorzystana zgodnie z okreżlonym we wniosku celem, firma bňdzie mog˘a wyst╔pi┼ o jej umoťenie. Formularze wniosk╝w o poťyczkň firmy z Wa˘brzyskiego mog╔ uzyska┼ w biurze Sudeckiej Izby Przemys˘owo Handlowej przy ul. Rynek 1a w Šwidnicy. Szczeg╝˘owych informacji udziela SIPH pod numerami telefon╝w (074) 53-50-09 i (074) 52-08-92.

BARD--> 24 wrzeżnia 1997

« powrˇt do archiwum


wszystko o mediach: Reporterzy.info - media i dziennikarstwo